Primăria Taraclia https://taraclia.md Dizolvarea consiliului local https://taraclia.md/ro/topost/376 (1) Consiliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:     a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive, întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;     b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la art.11;     c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor. (2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau, după caz, primarul ori Guvernul este în drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului local. (3) Dizolvarea de drept a consiliului local în condiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se constată de către primar şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor locale noi. (4) Parlamentul dizolvă consiliul local, la propunerea motivată a primarului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate în condiţiile alin.(2), prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea. (5) Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului... Thu, 16 Apr 2015 09:02:43 +0000 Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier https://taraclia.md/ro/topost/375 (1) Mandatul consilierului se ridică de către consiliu în caz de:     a) încălcare de către consilier a Constituţiei, fapt confirmat prin hotărîre judecătorească definitivă;     c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare la privaţiune de libertate sau a sentinţei prin care se interzice de a ocupa funcţia de consilier;     e) absenţă fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului. (2) Consilierul poate ataca decizia de ridicare a mandatului în instanţa de contencios administrativ. (3) În caz de deces al consilierului, secretarul consiliului local, în termen de 15 zile calendaristice, informează Comisia Electorală Centrală care declară vacant mandatul consilierului decedat. (4) Mandatul se consideră vacant de îndată ce decizia cu privire la ridicarea lui în condiţiile alin.(1) a fost adusă la cunoştinţă consilierului vizat. În cazul în care comunicarea deciziei este imposibilă, mandatul se consideră vacant din momentul adoptării deciziei.   Thu, 16 Apr 2015 09:01:14 +0000 Răspunderea consilierilor în consiliul local https://taraclia.md/ro/topost/374 (1) Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe care le-au votat. (2) Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform legislaţiei în vigoare, pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului. (3) La cererea consilierului, votul şi opinia lui separată pot fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei. În aceste cazuri, faţă de consilierul care şi-a consemnat opinia separată şi dezacordul cu decizia adoptată de consiliu nu se aplică prevederile alin.(1).   Thu, 16 Apr 2015 08:59:46 +0000 Examinarea problemelor în şedinţa consiliului local https://taraclia.md/ro/topost/373 (1) Problemele de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local se examinează de către acesta dacă sînt însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a consiliului şi, după caz, de raportul sau avizul primăriei şi/sau al subdiviziunii de resort a serviciului public descentralizat sau a celui desconcentrat, precum şi de sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice. (2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local, în cazurile prevăzute la art.16 alin.(4), se examinează şi asupra lor se adoptă decizii în lipsa materialelor indicate la alin.(1). (3) Dezbaterile din şedinţa consiliului local se consemnează într-un proces-verbal. (4) Procesul-verbal şi documentele examinate în şedinţă se depun într-un dosar special, numerotat, sigilat şi semnat de preşedintele şedinţei şi de secretarul consiliului local.   Thu, 16 Apr 2015 08:55:27 +0000 Limitarea dreptului de vot https://taraclia.md/ro/topost/372 (1) Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd:     a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;     b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia;     c) se află în situaţie de incompatibilitate, conform prezentei legi şi Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei. (2) Deciziile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1) pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de către instanţa de contencios administrativ.   Thu, 16 Apr 2015 08:50:54 +0000 Semnarea şi intrarea în vigoare a deciziilor consiliului local https://taraclia.md/ro/topost/371 (1) Deciziile consiliului local se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei lui, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului. Deciziile privind numirea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului nu se contrasemnează. Pentru fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier care va semna decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a o semna. (2) În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii. (3) Secretarul consiliului va remite decizia consiliului local primarului şi, în cazurile prevăzute de lege, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în cel mult 5 zile după data semnării. (4) În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ. (5) Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual - la data comunicării persoanelor vizate.   Thu, 16 Apr 2015 08:49:58 +0000 Caracterul deliberativ al şedinţei https://taraclia.md/ro/topost/370 (1) Prezenţa consilierilor la şedinţa consiliului local este obligatorie. (2) Şedinţa consiliului local este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi. (3) În realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare. (4) Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi. (5) Deciziile privind iniţierea revocării primarului se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi. (6) Consiliul local poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin vot nominal. (7) Proiectele de decizii sînt propuse de consilieri şi/sau de primar.   Thu, 16 Apr 2015 08:46:09 +0000 Ordinea de zi a şedinţei https://taraclia.md/ro/topost/369 (1) Şedinţa consiliului se desfăşoară conform ordinii de zi propuse de primar sau de consilierii care, în condiţiile art.16, au cerut convocarea lui. (2) Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei şi se efectuează cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, respectîndu-se prevederile art.22 alin.(1).   Thu, 16 Apr 2015 08:44:06 +0000 Transparenţa şedinţelor https://taraclia.md/ro/topost/368 (1) Şedinţele consiliului local sînt publice. (2) Orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local. (3) Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul:     a) de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional;     b) de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local şi ale primăriei;     c) de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii;     d) de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor. (4) Autorităţile publice locale şi funcţionarii publici ai unităţilor administrativ-teritoriale respective sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor efective de participare a cetăţenilor , a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea şi a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin intermediul:     a) informării adecvate şi în timp util asupra subiectelor dezbătute de consiliul local;     b) recepţionării şi examinării, în timp util, a tuturor recomandărilor, sesizărilor, scrisorilor, adresate de către cetăţeni autorităţilor lor reprezentative, la elaborarea proiectelor de... Thu, 16 Apr 2015 08:41:35 +0000 Convocarea consiliului local https://taraclia.md/ro/topost/367 (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 3 luni, la convocarea primarului, cu excepţia primei şedinţe. (2) Consiliul local se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi. (3) Convocarea consiliului local se face cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa ordinară şi cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa extraordinară. (4) În cazuri de maximă urgenţă - calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare - determinată de interesele locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului), convocarea consiliului local se poate face de îndată. (5) Convocarea consiliului local se face prin dispoziţie a primarului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a convoca consiliul, a viceprimarului. Dacă primarul sau viceprimarul refuză convocarea consiliului local, cu ordinea de zi propusă, acesta este convocat de un grup de cel puţin o treime din consilierii aleşi. În înştiinţarea convocării în şedinţă, care se expediază consilierilor, se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. (6) Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului)... Thu, 16 Apr 2015 08:39:19 +0000 Mandatul consiliului local https://taraclia.md/ro/topost/366 (1) Durata mandatului consiliului local este stabilită de Codul electoral. (2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales. (3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.   Thu, 16 Apr 2015 08:37:13 +0000 Competenţele de bază ale consiliilor locale https://taraclia.md/ro/topost/365 (1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice. (2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local realizează următoarele competenţe:     a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, a impozitelor şi taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar;     b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului);    c) decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului public al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;     d) decide vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii;     e) decide atribuirea şi propune schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii;     f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a... Thu, 16 Apr 2015 08:32:05 +0000 Constituirea consiliilor locale https://taraclia.md/ro/topost/364 (1) Consiliul local este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri specificat la art.11. (2) Consiliul local se întruneşte în şedinţă de constituire în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Consilierii din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi se convoacă în primă şedinţă prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie. Consiliul electoral de circumscripţie notifică Comisiei Electorale Centrale prima convocare a consiliului local. (3) Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept. (31) La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:     a) aducerea la... Thu, 16 Apr 2015 08:28:49 +0000 Componenţa şi numărul de consilieri https://taraclia.md/ro/topost/363 Consiliile locale sînt compuse din consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral. Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor statistice, după cum urmează:     Numărul de locuitori ai unităţii                           Numărul de     administrativ-teritoriale                                      consilieri     pînă la 1500                                                          9     între 1501 şi 2500                                                11     între 2501 şi 5000                                                13     între 5001 şi 7000                                                15     între 7001 şi 10000                                              17     între 10001 şi 20000                                             23     între 20001 şi 50000                                             27     între 50001 şi 100000                                           33     între 100001 şi 200000                                         35     peste 200000                                                        43   Thu, 16 Apr 2015 08:02:53 +0000